Privacyverklaring

Privacy Verklaring gebruik en opslag persoonsgegevens

 

 

In dit privacy beleid beschrijven wij:

 • Hoe we door u verstrekte persoonsgegevens verwerken (verzamelen, gebruiken, delen, vernietigen en beschermen);

 • Hoe u inzage kunt krijgen in uw persoonsgegevens;

 • Hoe deze gegevens kunt inzien, laten wijzigen en/of verwijderen;

 • Hoe u een (vermeende) klacht kunt indienen.

WAU! BV

 

WAU! BV is gevestigd in Horst, Expeditiestraat 12 met postcode 5961 PX en is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerkingen van gegevens.

Persoonsgegevens

Alle (persoonlijke) gegevens die verzameld worden via telefoon, aanvraagformulieren en andere manieren worden vrijwillig verkregen. Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacy-beleid.

 

WAU! BV is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar kandidaten, tijdelijke animatiemedewerkers, vaste werknemers, alsook van haar klanten, leveranciers, relaties en bezoekers van essentieel belang is. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.

Gebruik gegevens

Werknemers

De verzamelde gegevens zullen functioneel en intern gebruikt worden uit hoofde van de arbeidsovereenkomst en daaruit voortvloeiende salaris- en personeelsadministratie. Ook kan het zijn dat persoonlijk beeldmateriaal – geproduceerd tijdens de werkperiode - gebruikt wordt voor promotionele doeleinden van WAU! BV in het kader van plaatsing op website, social media e.d.

 

Werknemer geeft werkgever zijnde WAU! BV toestemming voor de volgende (persoonlijke)

 

gegevensverwerkingen:

 • opname persoonlijke gegevens in de arbeidsovereenkomst en daaruit voortvloeiende handelingen zoals aanvraag loonheffingskorting, sociale verzekeringsbank, buitenlandse tewerkstellingen enz.

 • het aanvragen van een z.g. VOG (Verklaring omtrent Gedrag) en deze benutten in het kader van toetsing geschiktheid kandidaat voor de functie

 • publiceren van foto’s/filmpjes van werknemer gemaakt tijdens werkuitoefening, op internet en/of social media

 • het uitbetalen van loon en onkosten naar een door de werknemer beschikbaar gestelde bankrekening

 • het beschikbaar stellen door werkgever van naam, email en telnr. aan klanten van werkgever en aan collega werknemers zodat zij werknemer functioneel kunnen benaderen, werkafspraken kunnen maken en t.b.v. het verplichte overnachtingsregister op recreatiebedrijven en uit brandveiligheidsoogpunt bij de klant.

Klanten en derden

 

De contactgegevens van contactpersonen van prospects, klanten, relaties en leveranciers leggen wij vast in ons CRM-systeem om de contactgegevens te borgen.

 

Soort gegevens

 

In het kader van de arbeidsovereenkomst, salaris- en personeelsadministratie worden in deze de volgende gegevens van de werknemers, de Uitblinker door WAU! BV verzameld:

 

 • naam (initialen, achternaam)

 • geslacht

 • telefoonnummer

 • email

 • geboortedatum

 • postcode en woonplaats

 • nationaliteit

 • overige gegevens ID-bewijs (i.v.m. de Wwft)

 • BSN (Burger Service Nummer)

 • VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)

 • CV met daarin genoten opleiding(en), werkervaring en overige persoonlijke motivatie

 • financiële gegevens, zoals bankrekeningnummer werknemer

 • gegevens over beschikbaarheid

 • overige gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften

 • pasfoto en video (introductie). Dit op vrijwillige basis.

Werknemer is zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die worden verstrekt aan WAU! BV

 

WAU! BV legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

 

 

 

Doel

Werknemer

In het algemeen verzamelen en verwerken wij gegevens via de website of via eigen toevoeging met voorafgaande toestemming van de betrokkene voor de uitvoering van onze dienstverlening. Deze dienstverlening betreft bemiddeling, uitzenden, detachering, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement.

De gegevens worden door WAU! BV gebruikt, verwerkt en opgeslagen in ieder geval t.b.v.:

 

 • arbeidsovereenkomst tussen werknemer en werkgever zodat wij de werknemer kunnen detacheren bij een of meerdere van onze klanten

 

 • verstrekking aan belastingdienst (Loonheffing, IB e.d.) en t.b.v. andere wettelijke verplichtingen

 

 • promotionele en marketingdoeleinden (fotomateriaal werknemer)

 

 • klanten van WAU! BV, zijnde de werkplek waar werknemer op dat moment te werk wordt gesteld (naam, email en tel.nr.)

 

 • werving en acquisitie doeleinden.

Klanten en relaties

 

WAU! BV verwerkt de persoonsgegevens van contactpersonen van zakelijke relaties en betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen en ten behoeve van het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten, om de zakelijke relatie te onderhouden en een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

 

WAU! BV kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen ten behoeve van de zakenrelatie. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan zakenpartners die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin WAU! BV hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis.

 

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. WAU! BV zorgt voor de beveiliging middels passende technische en organisatorische maatregelen op de opgeslagen persoonsgegevens rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen.

 

Wanneer

 

Wij verzamelen gegevens vanaf het moment dat je gegevens invult of achterlaat via onze website, via inschrijving bij intermediairs zoals studentjob.nl, zoekbijbaan.nl of anderszins. De potentiële kandidaat wordt door ons benaderd voor een intake cq. kennismakingsgesprek. Vanaf dat moment vragen wij de kandidaat om vrijwillig persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken ten behoeve van in eerste beoordeling en later verwerking t.b.v. een arbeidsovereenkomst en voortvloeiende handelingen.

 

We kunnen ook gegevens van de werknemer verzamelen indien werknemer deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat deze verband houden cq. relatie hebben met de werkzaamheden die werknemer voor ons verricht.

 

Ook tijdens de uitoefening van de werkzaamheden kunnen wij de werknemer vragen om aanvullende gegevens aan ons over te dragen.

 

De persoonlijke gegevens worden hoofdzakelijk digitaal opgeslagen in ons interne beheer- en documentatiesysteem.

 

 

 

Opslag gegevens

 

De verzamelde gegevens worden opgeslagen in een eigen relatiebeheer- en documentatiesysteem.

 

Dit systeem is beveiligd. Hiervoor zijn de volgende maatregelen getroffen:

 

 • fysieke info is opgeborgen in afsluitbare kast in een andere omgeving dan kantoor

 • backup- en herstelprocedures; deze vinden regelmatig plaats

 • firewall; onze netwerkverbindingen zijn beveiligd via een firewall

 • bevoegdheden; WAU! BV heeft bevoegdheden ingesteld via een rechtenstructuur, wie inzicht krijgt in welke gegevens

 • encryptie van persoonsgegevens via SSL

 • wachtwoorden die om de 6 maanden worden gewijzigd

 • geheimhoudingsverklaring in arbeidscontracten van werknemers

 • geheimhoudingsverklaring in onze WAU! voorwaarden

 • indringeralarm op ons centrale kantoorlocatie in Horst, gevestigd Expeditiestraat 12 in Horst

 • toegangs- en beveiligingscode op deze centrale kantoorlocatie.

Derden

De gegevens zullen op geen enkele manier beschikbaar worden gesteld aan derden zonder wettelijke rechtvaardiging dan wel zonder toestemming van de werknemer. Ze zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden gemaakt.

De cookies slaan geen tot een persoon herleidbare gegevens op.

Wijzigingen in deze verklaring

 

WAU! BV kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacybeleid. Het meest actuele Privacybeleid is te allen tijde in te zien op de website van WAU! Deze versie is opgesteld in mei 2018.

 

27 mei 2018

WAU! BV